O nas

Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku powstało w 1991 roku pod nazwą Prywatne Liceum Plastyczne (Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych), za zgodą ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki jako pierwsza niepubliczna szkoła plastyczna w Polsce. Od początku posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i podlegamy pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

W wyniku reformy szkolnictwa staliśmy się 5-letnią szkołą plastyczną (równoznaczna z technikum). Po ukończeniu liceum absolwent otrzymuje tytuł technik-plastyk, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość podjęcia wybranego przez siebie kierunku studiów. W szkole realizowany jest obowiązkowy program nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia z przedmiotów plastycznych. Warto podkreślić, że przez cały okres nauki uczniowie uczą się minimum dwóch języków obcych. Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój uczniów ze szczególnym naciskiem na przedmioty artystyczne. Mają oni możliwość poszerzania swoich umiejętności, pogłębiania wrażliwości i rozwijania pasji. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do przedmiotów zarówno ogólnokształcących, jak i plastycznych.

 

Obecnie w szkole są realizowane 3 specjalizacje dyplomujące: projektowanie ubioru, tkanina artystyczna i aranżacja wnętrz. Po za przemiotami ogólnokształcącymi w szkole realizawane sa następujące przedmioty artystyczne: rzeźba, rysunek, malarstwo, fotografia, multimedia, film, podstawy projektowania oraz historia sztuki. Z uwagi na specyfikę szkoły szczególny nacisk kładziemy na kwalifikacje nauczycieli odpowiedzialnych za zajęcia artystyczne. Wszystkie przedmioty artystyczne prowadzone są przez absolwentów Akademi Sztuk Pięknych, a  przedmioty związanie z aranzacją przez architektów. Zatrudnione osoby tj. wykładowcy, plastycy, architekci są czynni zawodowo, co gwarantuje "świeżość" i aktualność przekazywanej wiedzy, popartej wieloletnią praktyką.

 

Szkoła organizuje liczne konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe oraz jest lokalnym animatorem kultury. Nasi uczniowie mają okazje wyjeżdżać na wycieczki, zwiedzać muzea, galerie, odwiedzać uczelnie wyższe, a także uczestniczyć w stacjonarnych i niestacjonarnych plenerach malarskich, rzeźbiarskich i rysunkowych. Szkoła aktywnie współpracuje z innymi szkołami artystycznymi i instytucjami kultury. Absolwent naszej szkoły jest w pełni przygotowany do uczestniczenia w życiu kulturalnym, a także do podjęcia wymarzonych studiów.

 

Zajęcia są prowadzone w dwóch budynkach we Włocławku tj. przy ulicy Kościuszki 3 (sekretariat szkoły) oraz Zapiecek 4.

 

 • Specjalizacje

   

 • Ochrona danych osobowych

  PIOTR KITELA
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Audytor Wiodący Normy ISO/IEC 27001
  Kom: 792-434-202
  kontakt@dataspot.pl

   

  INFORMACJA
  ADMINISTRATORA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem Państwa danych jest Liceum Sztuk Plastycznych z siedzibą przy ul. Zapiecek 4, 87-800 Włocławek, reprezentowane przez dyrektora, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

  Kontakt do Administratora: tel. (54)232-36-67 lub (54)231-13-18
  e-mail: possp@possp.pl

  Dane gromadzone oraz przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

  Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

  Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

  W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

  Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Kitela tel. 792 434 202

 • Kalendarz roku

 • Absolwenci szkoły

 • Współpraca