Ochrona danych osobowych

PIOTR KITELA
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Audytor Wiodący Normy ISO/IEC 27001
Kom: 792-434-202
kontakt@dataspot.pl

 

INFORMACJA
ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem Państwa danych jest Liceum Sztuk Plastycznych z siedzibą przy ul. Zapiecek 4, 87-800 Włocławek, reprezentowane przez dyrektora, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Kontakt do Administratora: tel. (54)232-36-67 lub (54)231-13-18
e-mail: possp@possp.pl

Dane gromadzone oraz przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Kitela tel. 792 434 202

  • Współpraca