Rekrutacja

Drugi termin egzaminu wstępnego zostaje wyznaczony na 12-14 czerwca 2024 r.
Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć w sekretariacie do 10 czerwca br.:
• wniosek o przyjęcie do szkoły,
• dwie podpisane fotografie,
• zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica (opiekuna) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk,
• opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
• zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania.

Warunki naboru do klasy I
Liceum Sztuk Plastycznych
na rok szkolny 2024/2025

Uwaga!
Szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego, to oznacza, że należy pobrać podanie o przyjęcie ze strony internetowej szkoły, wypełnić go, a następnie dostarczyć do szkoły.

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów szkół podstawowych, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego 25-26 kwietnia 2024 r. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć w sekretariacie od 1 marca do 14 kwietnia br.:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • dwie podpisane fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica (opiekuna) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk,
 • opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
 • zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego wynik egzaminu:

 • praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.
 • teoretycznego polegającego na rozmowie kandydata z komisją na temat zainteresowań plastycznych kandydata, orientacji we współczesnej kulturze, znajomości wybranych zabytków, muzeów, galerii sztuki.

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin z legitymacją szkolną oraz własnymi przyborami: farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania. 

Kryteria oceny:

 1. poprawność kompozycji zadanego tematu, 
 2. zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie — koloru), 
 3. bogactwo środków ekspresji plastycznej, 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

 1. rysunek: 0-20 punktów
 2. malarstwo: 0-20 punktów
 3. kompozycja: 0-20 punktów
 4. wiedza o sztuce: 0-20 punktów

Specjalności artystyczne:

 • specjalność: projektowanie użytkowe:
  specjalizacja: projektowanie przestrzeni, projektowanie ubioru, tkanina artystyczna,

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w: 

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do internetu i multimediów;
 • pracownie artystyczne z zapleczami;
 • nowoczesną galerię szkolną.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

 

 • Współpraca