Rekrutacja

Warunki naboru do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów szkół podstawowych, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego praktycznego 28-29 kwiecień 2022. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć w sekretariacie do 12 kwietnia br:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • dwie podpisane fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego)
 • opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)
 • zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

 • wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin z legitymacją szkolną oraz własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania. 

Kryteria oceny:

 1. poprawność kompozycji zadanego tematu, 
 2. zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru), 
 3. bogactwo środków ekspresji plastycznej, 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

 1. rysunek: 0-20 punktów
 2. malarstwo: 0-20 punktów
 3. kompozycja: 0-20 punktów

 

Specjalności artystyczne:

 • specjalność: formy użytkowe -wzornictwo: specjalizacja: projektowanie ubioru, tkanina artystyczna,
 • specjalność: aranżacja przestrzeni: specjalizacja: aranżacja wnętrz.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w: 

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do internetu i multimediów;
 • pracownie artystyczne z zapleczami;
 • nowoczesną galerię szkolną.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

 

 • Współpraca